64 - Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγείας / Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών για τις Εξαρτήσεις

Κωδικός Πρόσκλησης: 64
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΕΚΤ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 (9iv) - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Δράση: 10.3.1.01 - Δράσεις παροχής υπηρεσιών υγείας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: "α) Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτευόμενοι φορείς από το Υπουργείο Υγείας δ) Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) ε) Συμπράξεις των παραπάνω αναφερόμενων φορέων στ) Όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους"
Ημερομηνία Έναρξης: 11-07-2018
Ημερομηνία Λήξης: 28-09-2018
Προϋπολογισμός: 780.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Υπηρεσίες Υγείας-Εξαρτήσεις

Σχετικά Αρχεία

link

 Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)