75 - Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Υγείας / Δράσεις Στήριξης Υπηρεσιών Τοπικών Ομάδων Υγείας ΤΟΜΥ

Κωδικός Πρόσκλησης: 75
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 10 - Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης ΕΚΤ
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 10.3 (9iv) - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος
Ειδικός Στόχος: 10.3.1 - Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες
Δράση: 10.3.1.01 - Δράσεις παροχής υπηρεσιών υγείας
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Δικαιούχοι: Υπουργείο Υγείας, ΕΔΕΠΥ με Φορέα Λειτουργίας 3η ΥΠΕ
Ημερομηνία Έναρξης: 01-02-2019
Ημερομηνία Λήξης: 01-04-2019
Προϋπολογισμός: 1.912.635
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Υπηρεσίες Υγείας-ΤοΜΥ

Σχετικά Αρχεία

link

 Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)