Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

79 - Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης ανάκτηση του οικιστικού ιστού προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές εντός των περιοχών ΕΣΒΑΑ Δήμου Κοζάνης

Κωδικός Πρόσκλησης: 79
Έκδοση: 1
ΟΧΕ/ΒΑΑ: ΒΑΑ Δ. Κοζάνης
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 6 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.4 (6e) - Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, για την ανάπλαση των πόλεων, αναζωογόνησης και απολύμανσης των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων ...
Ειδικός Στόχος: 06.4.1 - Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος με έμφαση στις περιοχές ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης
Δράση: 06.4.1.02 - Δράσεις περιβαλλοντικής αναβάθμισης ανάκτηση του οικιστικού ιστού προστασίας των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα με έμφαση στις υποβαθμισμένες περιοχές
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Δήμος Κοζάνης
Ημερομηνία Έναρξης: 06-02-2019
Ημερομηνία Λήξης: 30-06-2021
Προϋπολογισμός: 8.460.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΑΜΕΣΗ
Κατάσταση: Ενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: ΒΑΑ-Οικιστική Αναβάθμιση

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο