Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

87 - Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Κωδικός Πρόσκλησης: 87
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 3 - Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 03.1 (3a) - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων
Ειδικός Στόχος: 03.1.1 - Βελτίωση της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην καινοτομία και στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας
Δράση: 03.1.1.06 - Xρηματοδοτική ενίσχυση των επιχειρηματικών επενδύσεων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Υφιστάμενες και υπό Σύσταση Επιχειρήσεις
Ημερομηνία Έναρξης: 02-07-2019
Ημερομηνία Λήξης: 23-09-2019
Προϋπολογισμός: 9.000.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρηματικότητα

Σχετικά Αρχεία

link

 

Αρχείο Πρόσκλησης (.pdf)

 

Συνημμένα Πρόσκλησης (.rar)


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο