Κωδικός Πρόσκλησης

Κατάσταση

Λέξεις Κλειδιά

ΟΧΕ/ΒΑΑ

89 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Κωδικός Πρόσκλησης: 89
Έκδοση: 1
ΟΧΕ/ΒΑΑ: ΟΧΕ
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 2 - Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 02.2 (2c) - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας
Ειδικός Στόχος: 02.1.1 - Βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις
Δράση: 02.1.1.01 - Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνηση
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Επιστημονικοί, επαγγελματικοί φορείς ΝΠΔΔ,Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα,ΝΠΔΔ Εκπροσώπησης Επιμελητηρίων ή Συνδέσμων Επιχειρήσεων,Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου,Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Ημερομηνία Έναρξης: 23-12-2019
Ημερομηνία Λήξης: 31-03-2020
Προϋπολογισμός: 3.690.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο