Πληροφόρηση & Επικοιν 21-27

  1. Ενημερωτική Εκδήλωση για το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 (24-01-2023)
  1. Συνοπτική Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
  2. Συνοπτική Παρουσίαση των Πράξεων του Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020
  3. Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027
  4. Συνοπτική Παρουσίαση του Μεθοδολογικού Εγγράφου για το Πλαίσιο Επίδοσης, της συμμόρφωσης με την Αρχή «Μη Πρόκλησης Σημαντικής Βλάβης - DNSH» και των Αναγκαίων Πρόσφορων Όρων του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027
  5. Συνοπτική Παρουσίαση της 1ης Εξειδίκευσης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027 και του Προγραμματισμού των Προσκλήσεων για το έτος 2023
  6. Συνοπτική Παρουσίαση της Μεθοδολογίας και των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2021-2027

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο