Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 02:30

Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας για την παροχή εγγυήσεων σε χαρτοφυλάκια νέων επενδυτικών δανείων και νέων δανείων κεφαλαίου κίνησης, με διαχειριστή το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της ενεργοποίησης του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Στόχος του Ταμείου είναι να παράσχει αποτελεσματική πρόσβαση στη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες θα είναι οι τελικοί αποδέκτες του προγράμματος.

Τι είναι το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Το νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας παρέχει κάλυψη πιστωτικού κινδύνου μέσω εγγυήσεων (και/ή αντεγγυήσεων) με ανώτατο όριο, προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, για χαρτοφυλάκια νέων δανείων ή χρηματοδοτικών μισθώσεων, σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στην Ελλάδα.

Το εγγυοδοτικό κεφάλαιο του Ταμείου θα είναι 100 εκατ. ευρώ και αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκια δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων έως 465 εκατ. ευρώ.

Οι πόροι του Ταμείου συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο και προέρχονται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.