Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 19:30

Έκδοση Πρόσκλησης για τη χρηματοδότηση δράσεων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας Υγείας, προϋπολογισμού 14 εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε Πρόσκληση που εξέδωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020 και αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών Α'θμιας και Β'θμιας Υγείας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, συνολικού προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα υποβολής προτάσεων έχουν:

  • η 3η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας
  • το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "Μαμάτσειο",
  • το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο",
  • το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών,
  • το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς,
  • το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας "Ελένη θ. Δημητρίου",

Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι η επέκταση και αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, από την παρούσα Πρόσκληση δύνανται να χρηματοδοτηθούν δράσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση, επέκταση υποδομών Υγείας με προτεραιότητα την ολοκλήρωση του δικτύου υποδομών της πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας (δράσεις αναμόρφωσης χώρων, επεκτάσεις κτιρίων – ανέγερση νέων πτερύγων, κατασκευές περιφερειακών ιατρείων, προμήθεια νέου / ή αναβάθμιση ενεργού υφιστάμενου εξοπλισμού για τις νέες πτέρυγες /ή τις πτέρυγες που αναβαθμίζονται, βελτιώσεις ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, κλπ). Οι δράσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με την εθνική στρατηγική υγείας – πρόνοιας, καθώς επίσης και κατά περίπτωση με την εθνική και περιφερειακή στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας και της κοινωνικής ένταξης και σε περιπτώσεις δημιουργίας νέων υποδομών να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητά τους.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 9 - «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ, από 06/07/2020 έως 12/10/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Πρόσκληση, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κλπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Δυτική Μακεδονία" 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.