Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2020 02:09

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ενεργειακών δράσεων περιφερειακής διάστασης, μέσω του εργαλείου των Ενεργειακών Κοινοτήτων»

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κοζάνη

Αρ. Πρωτ.:

Ταχ. Δ/νση

:

Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Προς

Ταχ. Κώδικας

:

501 00 Κοζάνη

TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΠερικλέους 32, 15232, Αθήνα

Πληροφορίες

:

Ανδρέας Ι. Φιλιππόπουλος

Τηλέφωνα

:

24613-50909

210 6179414

Fax

:

24610-53969

 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

E-mail

:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέμα:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τη διαδικασία μέσω καταλόγου για την επιλογή αναδόχου υλοποίησης της δράσης: «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ενεργειακών δράσεων περιφερειακής διάστασης, μέσω του εργαλείου των Ενεργειακών Κοινοτήτων».

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Έχοντας υπόψη:

 1. Το Ν.2690/1999(ΦΕΚ45/Α/09.03.1999) περί Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,
 2. Το Ν.3852/2010(ΦΕΚ87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,ως ισχύει,
 3. Το ΠΔ146/2010(ΦΕΚ239/Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», ως ισχύει,
 4. Τη με αριθ. C(2014)3542/23.05.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (ΣΕΣ) της Ελλάδας (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001),
 5. Τη με αριθ. C(2014)10180 final/18.12.2014 Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 (κωδικός CCI 2014GR16M2OP006),
 6. Το 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ265/Α/23.12.2014), ως ισχύει,
 7. Τη με αριθ. 677/02.2016 Απόφαση έγκρισης προγράμματος Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (Υποπρόγραμμα Α’–Συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014–2020 (Ε.Π. ΠΔΜ 2014-2020), έτους 2016, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά,
 8. Το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύει,
 9. Την ΥΑ58147/ΕΥΘΥ575/01.06.2016(ΦΕΚ1762/Β/16.06.2016), με την οποία τροποποιείται η ΥΑ32663ΕΥΘΥ323/23.03.2015(ΦΕΚ712/Β/24.04.2015) «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.4314/2014 και αντικατάσταση της αριθ. 41542/Γ΄ΚΠΣ/277(ΦΕΚ1501/Β/08.12.2000) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»,
 10. Τη με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493/24.02.2017(ΦΕΚ677/Β/03.03.2017) απόφαση του αν. Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης για τις «Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας»,
 11. Τη με αριθ. 4746/13.10.2016 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Αξιολόγησης & Εκπόνησης Μελετών Προετοιμασίας δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» και MIS 5001667,
 12. Τη ΣΑΕΠ 005/1 με κωδικό πράξης ΣΑ: 2016ΕΠ00510016,
 13. Τη με αριθ. 2556/24.06.2016 Πρόσκληση εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, όπως τροποποιήθηκε με την 1327/13.04.2017 απόφαση–πρόσκλησηΤροποποίησης/Επικαιροποίησηςεγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,
 14. Τη με αριθ. 137675/ΕΥΘΥ1016/31.12.2018(ΦΕΚ5968/Β/31.12.2018) Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης ‘’Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων’’»,
 15. Τη με αριθ. 112/25.06.2019 Απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού των εκλογών της 26.05.2019»,
 16. Τη με αριθ. Α1439/24.07.2019 Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την Ένσταση κατά της απόφασης του πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης, με αριθ. 112/25.06.2019 για την «Ανακήρυξη του επιτυχόντα και των επιλαχόντων συνδυασμών, του Περιφερειάρχη, των τακτικών και αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων κάθε συνδυασμού των εκλογών της 26.05.2019»,
 17. Το με αριθ. 93630/06.07.2020 (Α.Π. 2122/07.07.2020 της Υπηρεσίας μας) Αίτημα του Γρ. Περιφερειάρχη με θέμα «Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνηςγια τη διερεύνηση δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», και τα ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ Προϊστάμενου ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και Προϊστάμενου Μον. Γ/ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ με ημερομηνίες (July 07, 2020 2:46 PM, July 08, 2020 9:58 AM, July 08, 2020 4:36 PM, July 09, 2020 1:27 PM, July 10, 2020 3:23 PM, July 12, 2020 8:59 AM, July 13, 2020 8:19 AM), που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού,
 18. Τις Αποφάσεις εγγραφής στον Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, που έχουν εκδοθεί έως και την Τετάρτη, 06.11.2019, οπότε και εκδόθηκε με ταυτόσημη ημερομηνία και η επακόλουθη ύστατη έως τούδε Απόφαση για εγγραφή σε Κατάλογο Παρόχων Υπηρεσιών Συμβούλων & Εμπειρογνωμόνων της ΕΥ∆ΕΠ/ΠΔΜ για την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020,
 19. Την αναγκαιότητα άμεσης διερεύνησης της δυνατότητας δημιουργίας Ενεργειακής Κοινότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

την έγκριση των προδιαγραφών και των όρων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της δράσης«Εκπόνηση εμπειρογνωμοσύνης για την ανάπτυξη ενεργειακών δράσεων περιφερειακής διάστασης, μέσω του εργαλείου των Ενεργειακών Κοινοτήτων», όπως αυτοί περιγράφονται στο Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης, με επιλογή από το εγκεκριμένο Μητρώο Συμβούλων Τεχνικής Υποστήριξης της ΕΥΔΕΠ/ΠΔΜ και σας καλούμε για την υποβολή προσφοράς για την Ανάθεση της δράσης.

 1. Ο ανώτατος προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στην καθαρή αξία των000,00€ (σαράντα χιλιάδων ευρώ) πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 49.600,00€(σαράντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ)και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕυρωπαϊκόΤαμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του άξονα 12: «Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και ειδικότερα της με αριθ. 4746/13.10.2016 Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Δράσεις Αξιολόγησης & Εκπόνησης Μελετών Προετοιμασίας δράσεων του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία» στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020» και MIS 5001667,
 2. Η διάρκεια της δράσης ανέρχεται σε εννέα (09)μήνεςαπό την υπογραφή της Σύμβασης,
 3. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η07ηΑυγούστου 2020. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ΖΕΠ Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, 2οςόρ.
 4. Η ανάθεση της δράσης διέπεται από το Ν.4412/2016(ΦΕΚ147/Α/08.08.2016)και θα διενεργηθεί σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και τους γενικούς και ειδικούς όρους του Τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της παρούσας Απόφασης,
 5. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της δράσης και δικαιούται με αιτιολογημένη απόφαση της να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία χωρίς υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης στους προσφέροντες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη συμμετοχή τους,
 6. Η παρούσα Πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο δικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. Θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό.

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορούν να απευθύνονταιστον κ. Ανδρέα Ι. Φιλιππόπουλο, τηλ. 24613 50909, (afilippopoulos@mou.gr).

 

 

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Αρχείο Πρόσκλησης 

Γεώργιος Δ. Κασαπίδης