Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020 21:13

Ένταξη 10  έργων για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, συνολικού π/υ 1,3 εκ. €, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την ένταξη 10 έργων συνολικού προϋπολογισμού 1.297.680,86 ευρώ για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD) – LEADER, στο Μέτρο 19 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, του οποίου η διαχείριση έχει εκχωρηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ομάδα Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε.  

Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.1: «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια»

α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 - 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου

Δικαιούχος

Συνολικός Προϋπ/σμός

1

0016049642

Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου  στο βιολογικό καθαρισμό Φλώρινας

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

270.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

270.000,00

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.2: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών»

α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 - 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου

Δικαιούχος

Συνολικός Προϋπ/σμός

1

0016027244

Προμήθεια επαγγελματικών ηλεκτρικών συσκευών καθώς και εξοπλισμός προβολής και επίπλων για τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. Δήμου Φλώρινας

Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

90.300,00

ΣΥΝΟΛΟ

90.300,00

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.3: «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας»

α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ 2014 - 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου

Δικαιούχος

Συνολικός Προϋπ/σμός

1

0016037847

Ανάπλαση παραλιακής Δημοτικής οδού Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

270.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

270.000,00

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.4: «Ενίσχυση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων»

α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 - 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου

Δικαιούχος

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη

(€)

1

0016053649

Γαστρονομική ξενάγηση στη Φλώρινα - Συμπόσιο στις Πρέσπες

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

31.124,00

2

0016034648

Πολιτιστικές εκδηλώσεις

Δήμου Πρεσπών

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

21.600,00

3

0011425441

Φεστιβάλ Χάλκινων Μπαντών

στο Αμύνταιο Φλώρινας

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

36.952,00

ΣΥΝΟΛΟ

89.676,00

  • Στην ΥΠΟΔΡΑΣΗ 19.2.4.5: «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικό-οικονομικών πτυχών καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης»

α/α

Κωδικός ΟΠΣΑΑ

2014 - 2020

Τίτλος Πράξης/Υποέργου

Δικαιούχος

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη

(€)

1

0016042858

Συνεδριακή Υποδομή Ορεινού Κέντρου Νυμφαίου Κλειστό Κέντρο Ψυχαγωγίας

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

249.593,99

2

0010957059

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης σε θέματα Πολιτικής Προστασίας,  Περιβάλλοντος και Οικολογικής Συνείδησης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

45.870,87

3

0016034846

Αποκατάσταση και ανακαίνιση του κέντρου Νεότητας Καλλιθέας

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

250.000,00

4

0011417842

Προμήθεια Στολών για την Φιλαρμονική του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φλώρινας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των σκοπών του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία

Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Α.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

32.240,00

ΣΥΝΟΛΟ

577.704,86

 

Οι πράξεις θα υλοποιηθούν με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και Εθνικών Πόρων.