Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020 01:39

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας Υποψηφίων για το έργο : «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων »

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

ΦΟΡΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

ΕΡΓΟ : «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων »

ΥΠΟΕΡΓΟ : «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ : Η με Α.Π. 1235/30.04.2020 (ΑΔΑ : 61ΝΒΚΧΨ-ΕΕΓ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ : 101, 102 & 103

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ