Παρασκευή, 04 Σεπτεμβρίου 2020 16:29

Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 «Ιδιωτικές Παρεμβάσεις» του Τοπικού Προγράμματος ΤΑΠΤοΚ της Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΚΑΣ - Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014 – 2020.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Πίνακας Εντασσόμενων Πράξεων.

ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

 

Υποδράση 19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

 

Α/Α

Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ

Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

1

LD361-0043474

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης ΜΜΕ του κλάδου της γούνας της Π.Ε. Καστοριάς

15.934,45

15.934,45

2

LD361-0048705

Διαχείριση αποθήκης με τη χρήση εφαρμογών πληροφορικής

18.877,97

18.877,97

Σύνολο Υποδράσης 19.2.1.2.

34.812,42

34.812,42

 

Υποδράση 19.2.2.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

 

Α/Α

Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ

Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

3

LD361-0049072

Ίδρυση μονάδος παραγωγής προϊόντων ζύμης

399.559,54

159.823,79

4

LD361-0053309

Αποστακτήριο Κάπρη Δημήτρη

70.750,00

28.300,00

Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.2.

470.309,54

188.123,79

 

Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

 

Α/Α

Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ

Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

5

LD361-0049560

Επέκταση και εκσυγχρονισμός επιχείρησης επεξεργασίας οσπρίων

599.529,97

239.811,98

6

LD361-0051838

Επέκταση μονάδος επεξεργασίας και συντήρησης φρούτων και λαχανικών

599.030,56

239.612,22

7

LD361-0052876

Συσκευαστήριο αρωματικών φυτών

512.854,50

205.141,78

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.1.

1.711.415,03

684.565,98

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

 

Α/Α

Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ

Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

8

LD361-0046871

Ανάπτυξη εναλλακτικών αθλητικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια του εναλλακτικού τουρισμού στο Ν. Καστοριάς

64.957,66

42.222,47

9

LD361-0049012

Εκσυγχρονισμός και επέκταση της επιχείρησης Παπαγιαννάκη Ιωα. Γεωργία

52.605,40

23.672,43

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.3.

117.563,06

65.894,90

 

Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση,και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Α/Α

Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ

Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

10

LD361-0053166

Ίδρυση καταστήματος λιανικού εμπορίου γαλακτοκομικών προϊόντων ΦΑΡΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ

17.441,54

7.848,68

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.4.

17.441,54

7.848,68

 

Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής

Α/Α

Κωδ. Έργου ΠΣΚΕ

Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός (€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

11

LD361-0042282

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΛΕΑΣ

134.143,95

87.193,56

12

LD361-0049874

Ίδρυση λειτουργίας ιδιωτικού κέντρου τεχνικού ελέγχου οχημάτων (Ι.ΚΤΕΟ) "YOURS KTEO KASTORIAS"

332.796,13

149.758,25

13

LD361-0052951

Δημιουργία επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών αποξήρανσης

450.958,10

293.122,75

14

LD361-0053287

ΤΣΑΜΗΣ Α.Ε.

595.716,95

268.072,61

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.5.

1.513.615,13

798.147,17