Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2020 21:53

Ένταξη Πράξεων στο Υπομέτρο 19.2 «Ιδιωτικές Παρεμβάσεις» του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Ο.Τ.Δ. «ΑΝ.ΚΟ - Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. - Ο.Τ.Α.» στο πλαίσιο του Π.Α.Α. 2014 - 2020.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Πίνακας Εντασσόμενων Πράξεων.

ΜΕΤΡΟ 19: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ - ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

α/α

Κωδικός έργου ΠΣΚΕ

Τίτλος Πράξης

Εγκεκριμένος

Επιχορηγούμενος

Προϋπολογισμός

(€)

Δημόσια Δαπάνη (€)

Υποδράση 19.2.1.1: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα

1

LD151-0046934

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης απασχολουμένων στο γεωργικό τομέα της Π.Ε. Κοζάνης και Γρεβενών, για τη γεωργία ακριβείας

15.822,00

15.822,00

2

LD151-0050758

Πιστοποιημένος τεχνίτης γαλακτοκομίας - τυροκομίας

10.245,00

10.245,00

3

LD151-0050646

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ : Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά"

10.710,00

10.710,00

4

LD151-0050686

Μεταφορά γνώσεων και επιμόρφωσης απασχολουμένων στον δασικό τομέα

13.900,00

13.900,00

Σύνολο Υποδράσης 19.2.1.1.

50.677,00

50.677,00

Υποδράση 19.2.1.2: Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών

1

LD151-0046935

Δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης ΜΜΕ του κλάδου της γούνας της Π.Ε. Κοζάνης

10.380,00

10.380,00

2

LD151-0050761

Πιστοποιημένος υπεύθυνος marketing τοπικών αγροτικών προϊόντων

10.245,00

10.245,00

3

LD151-0050658

Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ Αγροτικών περιοχών - Πρόγραμμα κατάρτισης : "ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ MARKETING ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

10.740,00

10.740,00

Σύνολο Υποδράσης 19.2.1.2.

31.365,00

31.365,00

Υποδράση 19.2.2.2: Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν.

1

LD151-0039781

Ιδρυση αποστακτηρίου αιθέριων ελαίων

496.798,09

198.719,24

2

LD151-0040591

Ιδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων

226.794,87

90.717,95

3

LD151-0043795

Επέκταση μονάδας απόσταξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

278.247,29

111.298,92

4

LD151-0047946

Ιδρυση μονάδας παραγωγής αιθέριων ελαίων

177.543,79

71.017,52

5

LD151-0044358

Εκσυγχρονισμός και επέκταση μεταποιητικής μονάδας αρωματικών φυτών

110.375,97

44.150,39

6

LD151-0048189

Επέκταση αποστακτηρίου αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

152.719,47

61.087,79

7

LD151-0047259

Ιδρυση μονάδας απόσταξης ΑΦΦ

244.054,25

97.621,70

8

LD151-0043614

Ιδρυση αποστακτηρίου προϊόντων σταφύλης

310.759,62

124.303,85

9

LD151-0048300

Ιδρυση μονάδας απόσταξης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών

354.955,94

141.982,38

Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.2.

2.352.249,29

940.899,74

Υποδράση 19.2.2.3: Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

LD151-0048932

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός καταλύματος

173.633,08

112.861,50

2

LD151-0049008

Εκσυγχρονισμός επιχείρησης εναλλακτικού τουρισμού

56.895,23

36.981,90

3

LD151-0047463

Εκσυγχρονισμός καφενείου

61.299,15

39.844,45

4

LD151-0039051

Εκσυγχρονισμός του ξενοδοχείου ΑΓΝΑΝΤΙ

232.842,57

151.347,67

5

LD151-0049826

Κτιριακές διαμορφώσεις και προμήθεια εξοπλισμού για καφετέρια

63.703,92

41.407,55

6

LD151-0050668

Εκσυγχρονισμός της τουριστικής επιχείρησης

268.743,35

174.683,18

7

LD151-0050192

Εκσυγχρονισμός τουριστικής επιχείρησης

220.932,16

143.605,90

8

LD151-0048881

Εκσυγχρονισμός πιτσαρίας

51.145,08

33.244,30

9

LD151-0041632

Εκσυγχρονισμός ταβέρνας

47.562,66

30.915,73

10

LD151-0047925

Εκσυγχρονισμός τουριστικής επιχείρησης

246.843,51

160.448,28

11

LD151-0037946

Εκσυγχρονισμός ταβέρνας

34.188,47

22.222,51

Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.3.

1.457.789,18

947.562,97

Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής

1

LD151-0050355

Προσθήκη νέας γραμμής παραγωγής καινοτόμων προϊόντων

149.963,50

97.476,27

2

LD151-0037081

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής γεωργικών μηχανημάτων

299.691,16

194.799,25

3

LD151-0037154

Εκσυγχρονισμός βιοτεχνίας κατασκευής κουφωμάτων

88.193,48

57.325,76

4

LD151-0035858

Εκσυγχρονισμός κρεοπωλείου

139.076,40

90.399,66

Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.4.

676.924,54

440.000,94

Υποδράση 19.2.2.6: Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

LD151-0048882

Ίδρυση πολυλειτουργικού αγροκτήματος

204.808,45

133.125,49

2

LD151-0050395

Ίδρυση πολυλειτουργικού αγροκτήματος

306.217,42

199.041,32

Σύνολο Υποδράσης 19.2.2.6.

511.025,87

332.166,81

Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

LD151-0049522

Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας κάνναβης και υποπροϊόντων αυτής

563.510,31

225.404,12

2

LD151-0044255

Προμήθεια παραγωγικού και λοιπού εξοπλισμού

598.527,42

239.410,97

3

LD151-0049141

Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας οσπρίων και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών

578.489,81

231.395,92

4

LD151-0040522

Επέκταση τυροκομείου

599.911,78

239.964,71

5

LD151-0048129

Ίδρυση τυροκομείου

408.350,06

163.340,02

6

LD151-0049605

Επέκταση μονάδας ξήρανσης δημητριακών

584.266,68

233.706,67

7

LD151-0040414

Επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων ψυγείου - διαλογητηρίου

596.718,84

238.687,54

8

LD151-0047339

Επέκταση μονάδας ξήρανσης δημητριακών

288.617,47

115.446,99

9

LD151-0040847

Εκσυγχρονισμός επιχείρησης

267.987,02

107.194,81

10

LD151-0035891

Εκσυγχρονισμός / επέκταση μονάδας επεξεργασίας οσπρίων

453.953,31

181.581,32

11

LD151-0048804

Ίδρυση μεταποιητικής μονάδας επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων

540.076,02

216.030,41

12

LD151-0047608

Επέκταση και εκσυγχρονισμός μονάδας παραγωγής ζωοτροφών

357.957,44

143.182,98

13

LD151-0035935

Εκσυγχρονισμός αλλαντοποιίας

121.105,00

48.442,00

14

LD151-0048492

Επέκταση & εκσυγχρονισμός επιχείρησης συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

142.154,70

56.861,88

15

LD151-0037103

Εκσυγχρονισμός - επέκταση τυροκομείου

592.580,80

237.032,32

16

LD151-0043953

Ίδρυση μονάδας αποθήκευσης - συσκευασίας και καθαρισμού αγροτικών προϊόντων

233.754,70

93.501,88

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.1.

6.927.961,36

2.771.184,54

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

LD151-0035938

Ιδρυση ξενοδοχειακής μονάδας

592.062,31

266.428,04

2

LD151-0043191

Δημιουργία καταστήματος καφέ και παροχής ειδών ζαχαροπλαστικής

28.729,42

12.928,24

3

LD151-0047924

Ιδρυση καφέ - μεζεδοπωλείου

51.823,17

33.685,06

4

LD151-0049057

Ιδρυση καταστήματος εστίασης

47.045,67

30.579,69

5

LD151-0048195

Ιδρυση καφέ - μεζεδοπωλείου

26.804,62

17.423,00

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.3.

746.465,19

361.044,03

Υποδράση 19.2.3.4: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

LD151-0035103

Ιδρυση εργαστηρίου παρασκευής φυτικών καλλυντικών σκευασμάτων και προϊόντων καλλωπισμού

392.350,17

176.557,58

2

LD151-0049521

Ιδρυση κρεοπωλείου

39.737,98

17.882,09

3

LD151-0044276

Δημιουργία πρατηρίου λιανικής πώλησης ειδών αρτοποιίας και καφέ

48.556,03

21.850,21

4

LD151-0041697

Επέκταση δραστηριότητας κρεοπωλείου

56.302,35

25.336,06

5

LD151-0048190

Επέκταση μονάδας μεταλλικών κατασκευών

281.808,28

126.813,73

6

LD151-0035868

Δημιουργία πρατηρίου λιανικής πώλησης ειδών αρτοποιίας και καφέ

30.497,64

13.723,94

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.4.

849.252,45

382.163,61

Υποδράση 19.2.3.5: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

1

LD151-0040126

Ιδρυση κτηνιατρείου μικρών ζώων

12.767,73

5.745,48

2

LD151-0041440

Ιδρυση μονάδας σποροπαραγωγής

597.723,52

268.975,58

Σύνολο Υποδράσης 19.2.3.5.

610.491,25

274.721,06

ΣΥΝΟΛO

14.214.201,13

6.531.785,70