Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 14:23

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ Α’ 90/13.06.1994) «Ίδρυση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες διατάξεις» «Περί συστάσεως και ίδρυσης των Π.Τ.Α.»,
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του άρθρου 193 παρ. 5 σύμφωνα με το οποίο «Η πρόσληψη του πρόσθετου επιστημονικού προσωπικού, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων η διενέργεια των οποίων ανατίθεται στο Ταμείο από τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’). Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου και προσλαμβάνεται από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης, μετά από σχετική έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσής του έργου, αποκλειομένης, σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου», ,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3812/09 (ΦΕΚ 234Α’) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις»,
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α ) περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις,
 5. Τον Κανονισμό Οικονομικής Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης (ΦΕΚ 78Β),
 6. Τον Κανονισμό Προσωπικού του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1700Β/16.05.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 934Β/19.03.2019),
 7. Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020, Β)Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012  (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις»,
 8. Τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.18 (ΦΕΚ Β/5968/31.12.18) Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β’ 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (ΦΕΚ Β’ 1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων”»,
 9. Το με αριθμ. πρωτ. 61665/11.06.2019 (ΑΔΑ : ΨΘΑΓ465ΧΙ8-ΖΥΟ) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Οδηγίες για τη δήλωση άμεσων δαπανών προσωπικού σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΣΠΑ 2014 -2020, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΥΠΑΣΥΔ»,  
 10. Την Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών,
 11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω,
 12. Τις με Α.Π. 1842/15-06-2018, 2455/20-08-2018 & 2794/21-09-2018 Προσκλήσεις με κωδικό 61, Α/Α ΟΠΣ 3091, έκδοση 1/0, 2/0 & 3/0 για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία»,
 13. Την με Α.Π. 4184/28-12-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ΑΔΑ : ΨΨ847ΛΨ-Θ21) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» στο Ε.Π. «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» καθώς και τις με Α.Π. 3586/30-10-2019 (ΑΔΑ : ΩΡΔΛ7ΛΨ-ΣΥΛ), 1190/07-04-2020 (ΑΔΑ : 9Η8Ε7ΛΨ-ΕΒΞ) & 1348/24-04-2020 (ΩΩ1Τ7ΛΨ-ΧΛΤ) τροποποιήσεις αυτής,
 14. Την με αριθμό 26/2018 (ΑΔΑ 7Α14ΚΧΨ–2ΦΟ) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας,
 15. Την Εθνική και Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS),
 16. Το Τεχνικό Δελτίο έκδοση 4.0 του εν λόγω έργου,
 17. Την με αριθμό 09/2020 (ΑΔΑ: ΨΑ84ΚΧΨ-Λ95) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας (περί έγκρισης τεύχους Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος),
 18. Την με αριθμό 2/2020 (ΑΔΑ: Ω3ΣΝΚΧΨ-ΟΙ9) απόφαση του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας  (περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2020 του Π.Τ.Α. Δυτ. Μακεδονίας),
 19. Την με Α.Π. 516/19-02-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΤ0ΚΧΨ-ΩΑ0) Απόφαση υλοποίησης με ιδία μέσα του υποέργου 2 με τίτλο «Δημιουργία δομής RIS στήριξης στη Δυτική Μακεδονία», του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
 20. Τα παραδοτέα της σύμβασης με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» (ΑΔΑΜ : 19SYMV005325252),
 21. Τις με Α.Π. 32/09.01.2020 (ΑΔΑ : 9ΣΒ0ΚΧΨ-ΠΘΘ - Α/Α 5) & 1213/29.04.2020 (ΑΔΑ : Ψ792ΚΧΨ-3ΣΧ - Α/Α 34) Πράξεις Ανάληψης Υποχρέωσης,
 22. Την με Α.Π. 38910/15-04-2020 (ΑΔΑ : ΩΧΡΝ46ΜΤΛΡ-ΩΒΠ) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί τροποποίησης της ΣΑΕΠ 0051 (Π.Δ.Ε. 2020)
 23. Την με Α.Π. 1235/30.04.2020 (ΑΔΑ : 61ΝΒΚΧΨ-ΕΕΓ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε. 2018ΕΠ00510024 / MIS 5032329)
 24. Την από 04/08/2020 ανάρτηση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων Κατάταξης & Βαθμολογίας των Υποψηφίων
 25. Την ανάγκη υλοποίησης του έργου,
 26. Τον προϋπολογισμό του έργου

Ανακοινώνει

Την 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη, για το υποέργο «Δημιουργία Δομής στήριξης RIS στη Δυτική Μακεδονία» στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Δημιουργία Δομών στήριξης ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εξωστρέφειας επιχειρήσεων» (κ.ε. 2018ΕΠ00510024 / MIS 5032329) στο οποίο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθούν στον τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα για τον κωδικό απασχόλησης (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) :

 

Την πλήρη προκήρυξη και τα παραρτήματα της μπορεί να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (101) ΔΟΜΗ 2817 ΑΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ