Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου 2020 19:25

Διαδικτυακά σεμινάρια από το Δίκτυο Αστικής Ανάπτυξης (UDN) - Έξι δομικά στοιχεία για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη

 lan

Για την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια ισχυρότερη αστική και εδαφική διάσταση, καθιστώντας τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ακόμη πιο σημαντικά για την εφαρμογή ολοκληρωμένων αστικών στρατηγικών, όπου ο όρος «ολοκληρωμένες» σημαίνει πολύ-τομεακή πολιτική, πολύ-επίπεδη και πολύ-μερή διακυβέρνηση και πολύ-εδαφικές διαδικασίες με την εμπλοκή των πολιτών.

Αυτό απαιτεί καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ερμηνεύεται η προσέγγιση της ΕΕ στην αστική ανάπτυξη όταν εφαρμόζεται, καθώς και διευκρινίσεις σχετικά με πτυχές της μεθοδολογίας που πρέπει να εφαρμοστεί.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια του UDN παρέχουν πληροφορίες από υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και ειδικούς ομιλητές για το πώς να αντιμετωπίσουν τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπως υποστηρίζονται από την Πολιτική Συνοχής.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια βασίζονται στα ευρήματα του Εγχειριδίου Στρατηγικών Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης που δημοσιεύθηκε από το Joint Research Centre σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης – DG REGIO της ΕΕ.

Ακολουθώντας τη δομή του Εγχειριδίου, τα διαδικτυακά σεμινάρια του UDN θα αποτελούνται από έξι συνεδρίες, καθεμία από τις οποίες θα εστιάζει σε ένα από τα δομικά στοιχεία της ολοκληρωμένης προσέγγισης της ΕΕ για την αστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα:

  1. στρατηγική διάσταση
  2. εδαφική εστίαση
  3. διακυβέρνηση
  4. διατομεακή ολοκλήρωση
  5. χρηματοδότηση
  6. οικονομική παρακολούθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στα σεμινάρια, πατήστε εδώ.