Τρίτη, 08 Δεκεμβρίου 2020 00:02

ESPON 2020 - Η Έκθεση Χώρας (Country Fiche) για την Ελλάδα (2020)

 

Το ESPON και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) και το γραφείο του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουν την Έκθεση Χώρας (Country Fiche) για την Ελλάδα με χάρτες, διαγράμματα και σχόλια από  το διαπεριφερειακό Πρόγραμμα ESPON.

Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο σημαντικό για το σχεδιασμό των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027, απαραίτητο για κάθε μελετητή, ερευνητή, ακαδημαϊκό και φορέα πολιτικής για το ΕΣΠΑ.

Στην Έκθεση Χώρας περιλαμβάνονται εθνικοί και περιφερειακοί χάρτες της Ελλάδας, αναλύσεις σχετικά με τους 5 στόχους πολιτικής της Ευρώπης για το 2021-2027 και μελέτες εφαρμοσμένης έρευνας και στοχευμένης ανάλυσης.

Σχετικά με τον στόχο πολιτικής ‘Smarter Europe’, ευχάριστη έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι η Κρήτη είναι η πιο καινοτόμα περιφέρεια τη στιγμή που οι υπόλοιπες περιφέρειες βρίσκονται περίπου στον μέσο όρο ως προς την καινοτομία και τη δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποδεικνύεται ότι έχουν σημασία και βοηθούν στην απασχόληση των εργαζομένων ενώ αντιθέτως φαίνεται ότι η χώρα δεν προσελκύει απευθείας επενδύσεις από το εξωτερικό, παρά μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στον στόχο πολιτικής ‘Greener Europe’, η βιομάζα αποτελεί τη βασική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για τη θέρμανση των σπιτιών στην Κεντρική Ελλάδα, ενώ θα μπορούσε να αποτελέσει μια πιθανή δυναμική πηγή ενέργειας και στις αγροτικές περιοχές. Σε σχέση με την παραγωγή αποβλήτων, εμφανίζεται μεγάλη στα αστικά κέντρα και παραδόξως σχετικά μικρή στα νησιά παρόλο το τουριστικό κύμα του καλοκαιριού.

Στον στόχο ‘More Connected Europe’, διαπιστώνουμε ότι η γεωμορφολογία της Ελλάδας δυσκολεύει τη μετακίνηση, ενώ στα νησιά παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού μόνο στα τουριστικά κέντρα.

Σχετικά με τον στόχο ‘More Social Europe’, τα υψηλά επίπεδα ανεργίας στους νέους που παρατηρούνται στις μεσογειακές χώρες αντικατοπτρίζονται και στις περιφέρειες της Ελλάδας οι οποίες όμως έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σε όλη την Ευρώπη. Οι αγροτικές και οι ορεινές περιοχές κινδυνεύουν περισσότερο από το λεγόμενο brain drain ενώ αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η ανεργία δεν είναι ο πρωταρχικός παράγοντας για την μετανάστευση των νέων.

Τέλος, στον στόχο ‘Europe closer to citizens’, αποδεικνύεται ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και οι ιδιομορφίες του περιβάλλοντος καθορίζουν τις περιφέρειες της Ελλάδας

Συγκεκριμένα, στην Έκθεση Χώρας για την Ελλάδα (2020) συμπεριλαμβάνονται:

  • 5 στόχοι πολιτικής για την Ευρώπη 2021-2027
  • 23 εθνικοί και  περιφερειακοί χάρτες
  • 6 μελέτες στοχευμένης ανάλυσης του διαπεριφερειακού προγράμματος συνεργασίας
  • 7 χάρτες για την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία
  • 5 σχόλια και χάρτες για την απασχόληση και την κοινωνική ενσωμάτωση
  • 6 αναφορές για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία
  • 4 μελέτες για την ποιότητα ζωής

Ανατρέξτε στην Έκθεση Χώρας για την Ελλάδα (2020) και ανακαλύψτε τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες που θα σας φανούν χρήσιμα στο ακαδημαϊκό και ερευνητικό σας έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο του ESPON.