Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2020 00:14

Έγκριση πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

 

Μετά τη χθεσινή έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, το γνωστό στη χώρα μας ΕΣΠΑ για την Περίοδο 2021-2027.

Ο κανονισμός προβλέπει μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό ύψους 1 074,3 δισ. € για την ΕΕ των 27 σε τιμές 2018, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης. Μαζί με το μέσο ανάκαμψης «Next Generation EU», ύψους 750 δισ. €, θα επιτρέψει στην ΕΕ να παράσχει πρωτοφανή χρηματοδότηση ύψους 1,8 τρισ. € τα επόμενα χρόνια για τη στήριξη της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 και των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων της ΕΕ σε διάφορους τομείς πολιτικής.

Ο επόμενος μακροπρόθεσμος προϋπολογισμός θα καλύψει επτά τομείς δαπανών. Θα προσφέρει το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση σχεδόν 40 προγραμμάτων δαπανών της ΕΕ κατά την επόμενη επταετία.

Κύρια χαρακτηριστικά

Με βάση το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, η χρηματοδότηση της ΕΕ θα διοχετευθεί σε νέες και ενισχυμένες προτεραιότητες σε όλους τους τομείς πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης. Η πολιτική συνοχής και η κοινή γεωργική πολιτική θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν σημαντική χρηματοδότηση και να εκσυγχρονίζονται, ώστε να εξασφαλιστεί ότι συμβάλλουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης και στους οικολογικούς και ψηφιακούς στόχους της ΕΕ.

Συνολικά, περίπου το ένα τρίτο των δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού θα συμβάλει σε νέους και ενισχυμένους τομείς πολιτικής. Η χρηματοδότηση από το νέο μέσο ανάκαμψης θα βοηθήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης COVID-19, ενισχύοντας έτσι τον εκσυγχρονισμό και την ανθεκτικότητα.

Η ΕΕ θα δαπανήσει 132,8 δισ. € στον τομέα δαπανών που καλύπτει την ενιαία αγορά, την καινοτομία και την ψηφιακή τεχνολογία, και 377,8 δισ. € για τη συνοχή, την ανθεκτικότητα και τις αξίες. Τα ποσά αυτά θα ανέλθουν σε 143,4 δισ. € και 1 099,7 δισ. €, αντίστοιχα, με πρόσθετη χρηματοδότηση από το Next Generation EU, συμπεριλαμβανομένων δανείων προς τα κράτη μέλη. Περαιτέρω χρηματοδότηση ύψους 356,4 δισ. € θα διατεθεί στον τομέα των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος (373,9 δισ. € μαζί με τη συνεισφορά του Next Generation EU).

Οι δαπάνες στους τομείς της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων θα ανέλθουν σε 22,7 δισ. € την επόμενη επταετία, ενώ 13,2 δισ. € θα δαπανηθούν στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Η χρηματοδότηση για τη γειτονία της ΕΕ και τον υπόλοιπο κόσμο θα ανέλθει σε 98,4 δισ. €.

Νέα και ενισχυμένα προγράμματα

Για να υποστηριχθεί η ψηφιακή μετάβαση, θεσπίζεται το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης «Ψηφιακή Ευρώπη» που έχει ως στόχο να προωθήσει την ευρείας κλίμακας ανάπτυξη και υιοθέτηση βασικών ψηφιακών τεχνολογιών, όπως είναι οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και τα πλέον προηγμένα εργαλεία κυβερνοασφάλειας. Η ψηφιακή πτυχή της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» θα λάβει επίσης σημαντική ώθηση από άποψη χρηματοδότησης.

Ένα νέο πρόγραμμα EU4Health θα αποτελέσει ισχυρή βάση για τη δράση της ΕΕ στον τομέα της υγείας με βάση τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.

Στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» θα επωφεληθεί από σημαντικά αυξημένα κονδύλια μόλις καταστεί διαθέσιμη η χρηματοδότηση από το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ.

Η στήριξη για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων έχει επίσης ενισχυθεί σημαντικά, μεταξύ άλλων για τη χρηματοδότηση έως και 10 000 συνοριοφυλάκων που θα τεθούν στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής έως το 2027. Στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, θα συσταθεί ένα νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας για να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την αποδοτικότητα και την ικανότητα καινοτομίας της αμυντικής, τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης της ΕΕ.

Θα ενισχυθούν επίσης τα προγράμματα για νέους, όπως το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ενώ το πρόγραμμα Erasmus+ αναμένεται να τριπλασιάσει τον αριθμό των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια εφαρμογής του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Για τη στήριξη των πλέον ευάλωτων περιφερειών υψηλής έντασης άνθρακα κατά τη μετάβασή τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, δημιουργείται ένα νέο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, το οποίο θα λάβει χρηματοδότηση τόσο από τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό όσο και από το μέσο ανάκαμψης της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Τα περισσότερα τομεακά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ αναμένεται να εγκριθούν στις αρχές του 2021 και θα εφαρμοστούν αναδρομικά από την έναρξη του 2021.

Για να υλοποιηθεί το μέσο ανάκαμψης «Next Generation EU», θα πρέπει να εγκριθεί η απόφαση της ΕΕ για τους ίδιους πόρους σε όλα τα κράτη μέλη σύμφωνα με τους συνταγματικούς τους κανόνες. Σύμφωνα με την απόφαση, η Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί, κατ’ εξαίρεση, να δανειστεί προσωρινά έως 750 δισ. € σε τιμές 2018 στις κεφαλαιαγορές για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης COVID-19.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της χρηματοδότησης θα διοχετευθεί μέσω ενός μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας ύψους 672,5 δισ. €, ο οποίος θα υποστηρίξει τις δημόσιες επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη μέσω επιχορηγήσεων και δανείων, βοηθώντας τα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, καθώς και τις προκλήσεις που θέτουν η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και Next Generation EU – αναλήψεις υποχρεώσεων (σε τιμές 2018)

Επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και δέσμη μέτρων για την ανάκαμψη: Το Συμβούλιο προχωρά προς την οριστικοποίηση της έγκρισης (δελτίο Τύπου, 14 Δεκεμβρίου 2020)