Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 01:25

Στήριξη της Επιχειρηματικότητας και της Απασχόλησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία και στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΠΔΜ) 2014-2020, έχει εκδοθεί μια σειρά από Προσκλήσεις για τη χρηματοδότηση σχετικών δράσεων, με πόρους από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.

Στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, η προώθηση της καινοτομίας, η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, αλλά και στοχευμένη δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στις αγορές παραμένει διαθέσιμη επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκαλούνται σε υγιείς επιχειρήσεις και για τη διατήρηση της συνέχειας της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 και ύστερα από αυτήν.

Για αναλυτικά στοιχεία των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΠ ΔΜ 2014-2020 (στοιχεία έως 31/12/2020) πατήστε εδώ.