Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου 2021 01:41

Επιχορήγηση Κεφαλαίου Κίνησης ύψους  40 εκ. ευρώ, για 1728 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας που επλήγησαν από τον COVID-19, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020

 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε την έγκριση της επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης για 1728 μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ύψους 40 εκ. ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. 

Η επιχορήγηση αυτή θα επιτρέψει στις επιλεχθείσες επιχειρήσεις, όχι μόνο να αποκτήσουν την απαιτούμενη ρευστότητα για να κρατηθούν στην αγορά, αλλά και να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας. Υπενθυμίζεται ότι δεν πρόκειται για δανεισμό, αλλά για μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης του έτους 2019, ώστε να καλυφθεί μέρος των ζημιών που υπέστησαν από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της νόσου Covid-19 και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Οι οριστικοί πίνακες και η απόφαση ένταξης θα δημοσιευτούν άμεσα στους διαδικτυακούς τόπους της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (www.pepdm.gr), στις ιστοσελίδες του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας - ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) και του Κέντρου Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας ΑΜΚΕ - ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ (www.kepa-anem.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr

Επιπλέον, τόσο οι δικαιούχοι των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων όσο και οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίπτεται, θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης στην δηλωμένη κατά την υποβολή ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) επικοινωνίας.

Οι πράξεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων θα υλοποιηθούν με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων, μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 3 - «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020, καθώς και τις δράσεις που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνση www.pepdym.gr.