Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Κυριακή, 25 Απριλίου 2021 12:24

ΜΟΔ Α.Ε - Eγγραφή στο μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας και στον κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

 

 Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο μηχανικό οποιασδήποτε ειδικότητας, να εγγραφεί στο Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών, από το οποίο δύναται να επιλέγει εξειδικευμένα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσουν, για συγκεκριμένο χρόνο, την επίβλεψη τεχνικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟΔ και της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

  • Πρόσκληση για την εγγραφή σε μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας

           https://www.mou.gr/el/Pages/CallsForTenderFS.aspx?item=372

 

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εγγραφεί στον Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης, από τον οποίο δύναται να επιλέγει αναδόχους για την ανάθεση τεχνικών μελετών καθώς και υπηρεσιών τεχνικής φύσης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, σύμφωνα με το αρ. 119 του ν.4412/2016.

 

  • Πρόσκληση για την εγγραφή σε κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

            https://www.mou.gr/el/Pages/CallsForTenderFS.aspx?item=361