Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 14:20

Χρηματοδότηση της Μελέτης για το κτήριο του ΕΠΑΛ Κοζάνης, προϋπολογισμού 2,2 εκ.ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρηματοδότηση της Μελέτης για το κτήριο του ΕΠΑΛ Κοζάνης, προϋπολογισμού 2,2 εκ.ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τηνΠρόσκληση, προϋπολογισμού 2,2 εκ. ευρώγια τηχρηματοδότηση,από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020,Μελέτης που θα εξασφαλίσει την ωρίμανση του έργου του κτηρίου ΕΠΑΛ Κοζάνης, ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.Δικαιούχος της Πρόσκλησης είναι οΔήμος Κοζάνης.

Ημελέτη περιλαμβάνεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων καιτη διά βίου μάθηση, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα εκπονηθεί με συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑαπό 28-09-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 14:00:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τιςΠροσκλήσεις, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνσηwww.pepdym.gr