Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2021 14:23

Χρηματοδότηση Μελετών ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού 12,3 εκ.ευρώ, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Χρηματοδότηση Μελετών ανάπτυξης και αναβάθμισης υποδομών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Δυτική Μακεδονία, προϋπολογισμού 12,3 εκ.ευρώ,

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας,κ. Γεώργιος Κασαπίδης, υπέγραψε τηνΠρόσκληση, προϋπολογισμού 12,3 εκ. ευρώγια τηχρηματοδότηση,από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020,Μελετώνπου θα εξασφαλίσουν την ωρίμανση έργωνγια την ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ώστε να μπορέσουν να υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και μεΔικαιούχοτο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για χρηματοδότηση της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση των έργων:

  • Ανέγερση Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστήμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά
  • Δημιουργία-Επέκταση Κτηριακών Εγκαταστάσεων Εκπαιδευτηρίων στη ΖΕΠ Κοζάνης (Αφορά κτήρια των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής)
  • Ανέγερση Σχολής Επιστημών Υγείας στην Πτολεμαΐδα
  • Ανέγερση Τμήματος Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών στη Φλώρινα

Η χρηματοδότηση αυτή, η οποία θα οδηγήσει στην χρηματοδότηση της κατασκευής των αντίστοιχων υποδομών από τα προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, αποτελεί έμπρακτη υποστήριξη της προσπάθειας ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την ανάδειξή του σε ένα από τα σημαντικά Πανεπιστήμια της χώρας.

Οι μελέτες περιλαμβάνονται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 - Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων καιτη διά βίου μάθηση, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας, του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα εκπονηθούνμε συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικών Πόρων.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑαπό 28-09-2021 έως 22-11-2021 και ώρα 14:00:00.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τιςΠροσκλήσεις, καθώς και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, το Σύστημα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων, τους Κανόνες Επιλεξιμότητας των δαπανών των Πράξεων κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, στη διεύθυνσηwww.pepdym.gr