Τετάρτη, 05 Ιανουαρίου 2022 15:20

Ε΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014 – 2020) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014 – 2020: Yποβολή αίτησης στήριξης

 

ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.2 ΔΡΑΣΗ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PROJECT) ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΕΣΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

 

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 16.1 – 16.5 ΔΡΑΣΗ 2: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (PROJECT) ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 

ΑΡΧΕΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ