Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2021 17:41

Εγκρίθηκε και αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία».

Αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η αποδοχή και έγκριση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Κασαπίδη, του 1ου Πρακτικού τής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία», το οποίο περιέχει τα αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων επί της υπ΄αριθμ. 598/15-02-2021 Απόφασης απόρριψης πράξεων (ΑΔΑ: 9Ρ1Δ7ΛΨ-20Δ) και επί της υπ΄αριθμ. 597/15-02-2021 Απόφασης ένταξης πράξεων (ΑΔΑ: ΩΝ8Ρ7ΛΨ-3ΟΓ) για τη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία», με το οποίο η Επιτροπή Αξιολόγησης εισηγείται,

α. την αποδοχή 70 αιτήσεων ένστασης πράξεων, που αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 του Παρατήματος της Απόφασης, οι οποίες βάσει των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και της σχετικής Απόφασης Έγκρισης αυτών, αξιολογούνται θετικά και βαθμολογούνται πάνω από τη βάση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση της Δράσης,

β. την απόρριψη 603 αιτήσεων ένστασης πράξεων, που αποτυπώνονται στον Πίνακα 2 του Παρατήματος της Απόφασης.

Για τη σχετική Απόφαση πατήστε εδώ.