Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2020 00:40

Κατανομή πόρων του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας ανά κράτος μέλος

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα παράσχει στήριξη σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, επικεντρώνοντας παράλληλα σε εκείνες τις Περιφέρειες και περιοχές όπου το μέγεθος της κλιματικής μετάβασης είναι μεγαλύτερο.

Περισσότερα στη διεύθυνση  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_66/