Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 15:46

Πρώτη (1η)τροποποίηση της αρ. 5612/30.12.2021 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών «2 η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των Υπομέτρων:

• 16. 1 - 16.2: «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας» Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ για την παραγωγικότητα και βιωσιμότητα της γεωργίας».

• 16.1 – 16.5: «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα, περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» Δράση 2: «Υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου (project) των συνεργασιών με σκοπό την προώθηση δράσεων οι οποίες επιδεικνύουν σεβασμό για την προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή». (ΑΔΑ:ΨΛΟΧ4653ΠΓ-ΨΡ8)»

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΩΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Πατήστε εδώ για να δείτε την τροποποίηση