Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020 23:32

Αναζήτηση δεδομένων απασχόλησης των Συμμετεχόντων σε δράσεις Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ) από Διοικητικές Πηγές

Στο πλαίσιο της διαχείρισης και της αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (σύμφωνα με το άρθρο 236 του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α/7-5-2019), πριν την υποβολή των ετησίων εκθέσεων υλοποίησης ΕΠ στην ΕΕ υπολογίζονται κάθε έτος (Μάιο ή Ιούνιο) από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για το ΕΣΠΑ 2014-2020, οι παρακάτω κοινοί δείκτες μακροπρόθεσμου αποτελέσματος του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και της Πρωτοβουλίας Απασχόλησης Νέων (ΠΑΝ) βάσει προσωπικών δεδομένων απασχόλησης που συλλέγονται από Διοικητικές Πηγές:

  • CR06 - Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΕΚΤ)
  • CR08 - Συμμετέχοντες άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΕΚΤ)
  • CR09 - Μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΕΚΤ)
  • CR11 - Συμμετέχοντες που εργάζονται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΠΑΝ)
  • CR12 - Συμμετέχοντες που αυτοαπασχολούνται εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (ΠΑΝ)

Για τον υπολογισμό των παραπάνω δεικτών αναζητείται από διοικητικές πηγές, η εργασιακή κατάσταση6 μήνες μετά την έξοδο από την πράξη, για κάθε συμμετέχοντα (ΑΦΜ) που εισήλθε ως άνεργος ή ανενεργός στην πράξη.

Οι διοικητικές πηγές είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για τους δημοσίους υπαλλήλους. Τα προαναφερόμενα στοιχεία εργασιακής κατάστασης καθώς και συγκεντρωτικές αναφορές δεικτών ΕΚΤ/ΠΑΝ διατίθενται ανωνυμοποιημένα, από το ΟΠΣ ΕΣΠΑ σε συγκεκριμένες δομές υλοποίησης και παρακολούθησης, χωρίς δηλαδή να εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο ή άλλο στοιχείο ταυτότητας του ωφελουμένου.

Συγχρόνως ο συμμετέχων διατηρεί και γι' αυτό το διάστημα όλα τα σχετικά δικαιώματά του, όπως διόρθωσης και διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης κλπ, βάσει των προϋποθέσεων που ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ηςΑπριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ137/A/2019) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού(ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».