Στρατηγικές - Σχέδια Δράσης

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΧΕΙΟ
1 Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)  http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png
2

Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)

 http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png
3 Μελέτη δημιουργίας θερμοκοιτίδων νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
 http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png
4 Σχέδιο Δράσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Δημοσίων Κτιρίων
 pdf 30
5 Στρατηγική Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Αξιοποίηση της Βιομάζας με έμφαση στην τηλεθέρμανση  http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png
6 Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Δυτικής Μακεδονίας  http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png
7 Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  pdf 30
8 Σχέδιο Δράσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την Βιοποικιλότητα  http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png
Τελική Έκθεση Πορείας Δράσεων Βιοποικιλότητας μέχρι 30/06/2020 http://icons.iconarchive.com/icons/dakirby309/simply-styled/32/WinRAR-icon.png
9

Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Κλάδου της Γούνας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

pdf 30

 

Για περισσότερες μελέτες στο Αποθετήριο Αναπτυξιακών Μελετών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:  https://pta.pdm.gr/studies/


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο