86 - Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων Δημόσια κτίρια εκτός σχολικών κτιρίων και κτιρίων υγείας

Κωδικός Πρόσκλησης: 86
Έκδοση: 1
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 4 - Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 04.1 (4c) - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης
Ειδικός Στόχος: 04.1.1 - Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και χρήσης ΑΠΕ με έμφαση στις υποδομές του δημόσιου τομέα
Δράση: 04.1.1.02 - Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων
Ταμείο Συγχρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Δικαιούχοι: Α.Δ.Η-ΔΜ, ΠΔΜ, Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις, Λοιποί αρμόδιοι Φορείς
Ημερομηνία Έναρξης: 03-05-2019
Ημερομηνία Λήξης: 05-07-2019
Προϋπολογισμός: 3.000.000
Τύπος Αξιολόγησης: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ
Κατάσταση: Ανενεργή
Πληροφορίες Πρόσκλησης: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΠΔΜ
Λέξεις Κλειδιά: Ενεργειακή Απόδοση

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο