5022566 - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου Προαστίου και Ασβεστόπετρας και εξωτερικό δίκτυο μεταφοράς λυμάτων οικισμών Καρυοχωρίου Αγίου Χριστοφόρου Προαστίου Ασβεστόπετρας και περιοχής κόμβου ΑΕΒΑΛ στην ΕΕΛ Πτολεμαΐδας

Κωδικός (MIS): 5022566
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
Ημερομηνία Ένταξης: 16-07-2018
Προϋπολογισμός: 7.973.141,8
Πρόγραμμα: ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
Άξονας Προτεραιότητας: 06 - Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
Επενδυτική Προτεραιτότητα: 06.1 - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτ
Ειδικός Στόχος: 06.1.2 - Βελτίωση της διαχείρισης των αστικών λυμάτων και της προστασίας των υδάτινων αποδεκτών της Περιφέρειας με έμφαση στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας
Δράση: 06.1.2.01 - Κατασκευή υποδομών διαχείρισης αστικών αποβλήτων (Αποχετευτικά δίκτυα και ΕΕΛ)
Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)
Κατάσταση: Ενταγμένη
Λέξεις-Κλειδί: 190. Περιβάλλον-Διαχείριση Λυμάτων
Περιφερειακή Ενότητα: Κοζάνης

Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο