ee

Η επικοινωνία αποτελεί βασική προτεραιότητα της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027. Κάθε χρόνο χρηματοδοτούνται χιλιάδες ευρωπαϊκά έργα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Τα κράτη- μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν δεσμευτεί μέσα από τη συνεργασία τους να αναδείξουν τη θετική επίδραση και την προστιθέμενη αξία των αναπτυξιακών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και να προβάλλουν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης διασφαλίζοντας τη μέγιστη διαφάνεια ως προς την διαχείριση των πόρων των Ευρωπαϊκών Ταμείων.

Προϋποθέσεις για την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας από την Εθνική Αρχή Συντονισμού, τις Διαχειριστικές Αρχές και τους Δικαιούχους αποτελούν:

 • Ενιαία σηματοδότηση: χρήση μιας ενιαίας οπτικής ταυτότητας σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας που συμβάλει στην αναγνωρισιμότητα των έργων και των δράσεων από τον πολίτη.
 • Αξιοποίηση της αναγνωρισιμότητας του ΕΣΠΑ: διατήρηση ίδιου ονόματος, καθώς αποτελεί πλέον ισχυρό brandname.
 • Περιορισμός λογοτύπων: με στόχο τη δημιουργία μιας εύκολα αναγνωρίσιμης εικόνας και την αποφυγή σύγχυσης στο κοινό.
 • Απλοποίηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται: Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται στο πλαίσιο των ενεργειών επικοινωνίας των Προγραμμάτων θα πρέπει να γίνονται εύκολα αντιληπτές από όλους τους πολίτες. Για το σκοπό αυτό να επιδιώκεται η χρήση απλής και κατανοητής γλώσσας αποφεύγοντας τους εξειδικευμένους όρους διαχείρισης.
 • Φωτογραφίες – βίντεο: αξιοποίηση της δύναμης της εικόνας.
 • Αφήγημα (storytelling) - Εκπαίδευση του κοινού: Παρουσίαση εννοιών, στόχων, έργων και δράσεων με τη μορφή αφηγημάτων, συμπεριλαμβανομένων μαρτυριών και παραδειγμάτων, τα οποία το κοινό μπορεί να κατανοήσει και να συσχετίσει με τη δική του πραγματικότητα.

Κύριος επικοινωνιακός στόχος τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Η βελτίωση της εικόνας των πολιτών για τη συμβολή της Πολιτικής Συνοχής της ΕΕ στην επανεκκίνηση της οικονομίας και στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, μέσω της χρηματοδότησης από το Π-ΔΜ δράσεων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης της ΔΜ, προστασίας του περιβάλλοντος και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής.

 

Ειδικοί επικοινωνιακοί στόχοι τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

 • Ενίσχυση του διαλόγου με πολίτες, για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας και της θετικής στάσης για το ρόλο και τη συμβολή της ΕΕ,
 • Παροχή έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης, σε μορφές προσβάσιμες σε όλους, για το σύνολο των δράσεων του ΕΠ ΔΜ, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ,
 • Ενεργοποίηση φορέων, οργανώσεων, πολιτών και άλλων δυνητικών δικαιούχων για την αξιοποίηση των ευκαιριών χρηματοδότησης και εδραίωση εμπιστοσύνης στις διαδικασίες επιλογής και υλοποίησης των δράσεων,
 • Ευαισθητοποίηση των δικαιούχων για την προστιθέμενη αξία τής επικοινωνίας των έργων τους και υποστήριξή τους για ευρεία διάχυση της πληροφόρησης, ώστε να επικοινωνηθούν ευρέως οι ευκαιρίες και τα αποτελέσματα της Πολιτικής Συνοχής στην ΠΔΜ.

 

 

 

Κοινά – στόχοι τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Γενικές κατηγορίες κοινών-στόχων αποτελούν οι δυνητικοί δικαιούχοι, οι δικαιούχοι και το ευρύ κοινό.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δυνητικοί Δικαιούχοι/Δικαιούχοι (Εθνικές/Περιφερειακές/Τοπικές Αρχές και Αναπτυξιακοί Φορείς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, επιχειρήσεις κλπ)
 • Ωφελούμενοι δράσεων ΕΚΤ+ (ΑμεΑ, άνεργοι, ΥΤΧ, Ρομά κ.α.)
 • Ευρύ κοινό (κάτοικοι & επισκέπτες)
 • Πολλαπλασιαστές Πληροφόρησης/Κοινωνία των πολιτών (ΜΜΕ, επαγγελματικές οργανώσεις, επιμελητήρια, οικονομικοί & κοινωνικοί εταίροι, ΜΚΟ, εκπαιδευτικά ιδρύματα κλπ)
 • ΜΜΕ, διαμορφωτές κοινής γνώμης
 • Ειδικές κατηγορίες (ευπαθείς ομάδες, ΑμεΑ, νέοι, γυναίκες, μαθητές, επαγγελματικές ομάδες, κάτοικοι ορεινών-μειονεκτικών περιοχών κλπ).

Οι κατηγορίες θα εξειδικεύονται κατά το σχεδιασμό των δράσεων (ορισμός κοινού-στόχου, λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια όπως η δημογραφία, οι γνώσεις/γνώμη/συμπεριφορές σχετικά με το μήνυμα, παράγοντες/μέσα που επηρεάζουν την κοινή γνώμη κλπ)

 

Μέσα επικοινωνίας τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Θα αξιοποιηθούν μέσα και εργαλεία επικοινωνίας, ανάλογα με τον επικοινωνιακό στόχο, το κόστος, το κοινό-στόχο και τη χρονική στιγμή της υλοποίησης των δράσεων, ενώ λαμβάνονται υπόψη και τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠ ΔΜ 2014–2020.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Δικτύωση: Με άτομα/φορείς που δραστηριοποιούνται στη ΔΜ και μπορούν να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές (Europe Enterprise Network, EDIC ΔΜ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, δημοσιογράφοi, MME, κα), με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα που χρηματοδοτούν δράσεις στη ΠΔΜ και διοργάνωση κοινών δράσεων
 • Ψηφιακή Παρουσία: Ιστότοπος προσβάσιμος σε όλους - σύνδεση με εθνικό ιστότοπο espa.gr, Λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανάλογα με το στόχο (Facebook: ευρύ κοινό, influencers / Instagram: νέοι, influencers / Twitter: decision makers, stakeholders / LinkedIn: φορείς δικτύωσης / YouTube: νέοι, influencers), Προβολή σε online μηχανές αναζήτησης (SEO)
 • Εκδηλώσεις: Ημερίδες Ενημέρωσης, Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων/Συνεδρίων με φορείς/δικαιούχους
 • Γραφείο Τύπου & Έμμεση Δημοσιότητα: Δελτία Τύπου, Αρθρογραφία, Δημοσιεύματα, Συνεντεύξεις Τύπου, e-Newsletter
 • Έντυπο & Ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Υλικό: Οδηγός Δημοσιότητας για Δικαιούχους, Έντυπα & Αφίσες, Video έργων & Testimonials
 • ΜΜΕ, Διαδίκτυο, Social Media: Τηλεόραση, Ραδιόφωνο, Τύπος, Premium Display Ads, Google Ads, Social Media Ads
 • Εκστρατείες προβολής: Συμμετοχή σε εκστρατείες της ΕΕ, Εκστρατείες ειδικού σκοπού.

Ειδικά όσον αφορά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» τηρεί λογαριασμούς σε Facebook, Instagram, Twitter και YouTube με τους λογαριασμούς:

 • Facebook: ΕΣΠΑ – Δυτική Μακεδονία ( @eyddym )
 • Twitter: ΕΣΠΑ – Δυτική Μακεδονία ( @eyd_dym )
 • Instagram: ΕΣΠΑ – Δυτική Μακεδονία ( @eyd_dym )
 • Youtube: ΕΥΔ Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» ( @ESPA_DytikiMakedonia )

 

Έργα στρατηγικής σημασίας τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ειδικές δράσεις θα σχεδιαστούν για τα έργα στρατηγικής σημασίας του Π-ΔΜ προσαρμοσμένες κάθε φορά στη φύση των έργων και το κοινό-στόχο.

Πρόκειται για τα έργα:

 1. Επέκταση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ στην Πτολεμαΐδα
 2. Εκπαιδευτικό Αστρονομικό Πάρκο Όρλιακα
 3. Επαρχιακή Οδός Καστοριάς–Πτολεμαΐδας, Τμήμα ρέμα Κώτουρη–όρια Ν. Κοζάνης
 4. Κέντρα Κοινότητας με Υποστήριξη Ρομά και Περιφερειακές Μονάδες

 

Προϋπολογισμός τού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027

Ο (ενδεικτικός) προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1,4 εκ. ευρώ (1,0 εκ. ευρώ από το ΕΤΠΑ και 0,4 εκ. ευρώ από το ΕΚΤ+). Με την περιγραφή των δράσεων θα παρέχεται ενδεικτικός οικονομικός προγραμματισμός ανά δραστηριότητα/μέσο και έτος.

Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση της επικοινωνίας προδιαγράφεται από το στάδιο σχεδιασμού των επικοινωνιακών ενεργειών και μέσων/εργαλείων, παρακολουθείται κατά την υλοποίηση και αποτιμάται μετά την ολοκλήρωση. Η αξιολόγηση υλοποιείται αξιοποιώντας δείκτες υλοποίησης (outputs), αποτελέσματος (result), επιπτώσεων (impact).

 • Υλοποίησης: Αριθμός καταχωρήσεων, συχνότητα προβολής παραγόμενου υλικού, πλήθος αναρτήσεων στα ΜΚΔ, αριθμός συμμετεχόντων εκδηλώσεων, ακόλουθοι/impressions/views στα ΜΚΔ, impressions διαδικτυακής διαφήμισης, επισκεψιμότητα ιστοσελίδας. 
 • Αποτελέσματος: Ποσοστό αναγνωρισιμότητας, διάδρασης στα ΜΚΔ (shares, likes, click throughs, comments, χρήση #), conversions ιστοσελίδας (downloads, εγγραφές, bouncing rate, διάρκεια σύνδεσης), βαθμός ικανοποίησης χρηστών.
 • Επιπτώσεων: Μέσω εκπόνησης ερευνών διαπίστωσης της βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας α) των πολιτικών συνοχής τής ΕΕ και β) των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Π-ΔΜ, βάσει και των πληροφοριών από το Flash Eurobarometer 497 του 2021.
Image
Image
Εγγραφή στο Newsletter

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Προγράμματος "Δυτικής Μακεδονίας"

ΖΕΠ Κοζάνης 50100

Τηλέφωνο : 2461 3 50900

Ε- mail : dapepdm@mou.gr

Ε- mail Ιστοσελίδας :  infopepdym@gmail.com