Βιβλιοθήκη

link  Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)


 Τυποποιημένα Έντυπα

 link Πρότυπα Τεύχη Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων και Μελετών

 link Οδηγοί Εφαρμογής – Εγχειρίδια (ΜΟΔ ΑΕ)

 link Υπόδειγμα Εξώφυλλου Παραδοτέων Τεχνικής Βοήθειας (doc, 540 kb)


 Εθνική Νομοθεσία

link  Σχετικό Υλικό διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ

link  Διαρκής Ενημέρωση Νόμου 4412/2016 για τις Δημόσιες Συμβάσεις


 Κοινοτική Νομοθεσία

1. Γενικός Κανονισμός Ταμείων Καν. (ΕΕ) 1303/2013
2. Κανονισμός ΕΤΠΑ Καν. (ΕΕ) 1301/2013
3. Κανονισμός ΕΚΤ Καν. (ΕΕ) 1304/2013
4. Κανονισμός Ταμείου Συνοχής Καν. (ΕΕ) 1300/2013
5. Κανονισμός ΕΓΤΑΑ Καν. (ΕΕ) 1305/2013
6. Κανονισμός ΕΤΘΑ Καν. (ΕΕ)    508/2014
7. Κανονισμός Εδαφικής Συνεργασίας Καν. (ΕΕ)  1299/2013
8. Κανονισμός Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας Καν. (ΕΕ)  1302/2013
9. Κανονισμός Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας Καν. (ΕΕ) 1407/2013
10. Κανονισμός Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (NUTS) Καν. (ΕΕ) 1319/2013
11. Εκτελεστικός Κανονισμός για Προϋποθέσεις & Ονοματολογία Καν. (ΕΕ)   184/2014
12. Εκτελεστικός Κανονισμός Μεθοδολογίας & Κατηγ. Παρέμβασης Καν. (ΕΕ)   215/2014
13. Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός Κώδικα Δεοντολογίας ΕΔΕΤ Καν. (ΕΕ)   240/2014
14. Κατ. Εξουσιοδότηση Κανονισμός Συμπλήρωσης των Κανονισμών Καν. (ΕΕ)   480/2014
   


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο